Compliance – ett halvtomt eller halvfullt glas

Inom finansbranschen är vi vana vid en ständig ström av nya regelverk som driver anpassningar i IT-systemen. Under de senaste åren har vi sett flera gigantiska IT-projekt som är tvingande för att säkerstäla regelefterlevnad (compliance).  Basel II, Solvens II, Konsumentskydd vid Finansiell rådgivning, SEPA, MiFID  och 3:e Penningstvättsdirektivet är bara några exempel. Troligen har branschen upplevt ett tveksamt rekord under de knappa två år sedan finanskrisen briserade. Givet att flera affärsbanker var försiktiga med att starta nya projekt är det troligt att vi har sett en all-time-high när det gäller andelen tvingande projekt i projektportföljen. Få projekt som hade potential att stärka affärsbankernas konkurrensförmåga kunde ta sig genom nålsögat. Och jag tror att vi kan vara säkra på att compliancekraven kommer bestå  i kölvattnet av finanskrisen.

Jag är därför övertygad om att det gäller att bestämma sig för hur man skall se på compliance-frågorna. Är det verkligen bara en P-bot? De som valde att se ett halvfullt glas kring Basel II har kunnat ta marknadsandelar med en prissättning som är justerad efter den verkliga kreditrisken istället för en trubbig schablon. På samma valde vissa att se möjligheterna i rådgivningsansvaret till att ta ett helhetsgrepp på kundens ekonomi och erbjuda nya tjänster inom t ex Private Banking. Inom regelverket för 3:e Penningstvättsdirektivet ställs det krav på att man skall känna sin kund (KYC – Know Your Customer)  för att säkerställa att han/hon nte är registrerad på något spärrlista eller är en sk politiskt utsatt person (PEP – Political Exposed Person).  Går det inte att se ett halvfullt glas kring att man skall känna sin kund? Jag tror det.

Och jag tror dessutom att många beslutsfattare på verksamhetssidan måste ha den positiva grundsynen för att få igenom förändringar som bidrar till resultatraden när merparten av förestående IT-investeringar präglas av regelefterlevnad och gigantiska systemersätningsinitiativ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close